info en protocollen

inspectiebezoek

De Onderwijsinspectie heeft in 2019 het kwaliteitsonderzoek gepubliceerd, dat is uitgevoerd op de Cyriacusschool. Daarbij is de kwaliteit van het onderwijs onderzocht.

Leerkrachten analyseren verkregen informatie en zetten die informatie in om het onderwijs hier op af te stemmen. Het didactisch handelen is goed, leerlingen zijn betrokken, door een duidelijke uitleg, afwisselende werkvormen en goede aansluiting bij de belevingswereld van kinderen. De kwaliteitszorg is voldoende; de kwaliteitszorg ziet er in de praktijk uit zoals dat in het schoolplan staat beschreven. De inspectie waardeert de kwaliteitscultuur als goed. De visie van de school wordt breed gedragen, talentontwikkeling is zowel bij het team als kinderen zichtbaar.  De inspectie beoordeelt het zicht op ontwikkeling als voldoende.

Bij de lesbezoeken zagen de inspecteurs zeer betrokken kinderen. Mede door de verschillende werkvormen die de leerkrachten aanboden, waren de leerlingen in een rijke leeromgeving actief aan het leren. Er was voldoende zicht op de ontwikkeling van de kinderen. De heldere zorgstructuur staat als een huis werd gezegd. De analyse en evaluatie van resultaten kan nog scherper. Dit hadden we zelf ook al geconstateerd en opgenomen als ontwikkelpunt in het jaarplan.

In het jaarplan kan scherper worden geformuleerd en zou een prioritering de hoge ambities van de school beter kunnen kaderen. Positief was dat de ouders en leerkrachten actief betrokken worden bij het onderwijs. Er is veel eigenaarschap bij de kinderen en de leerkrachten. De expertise van de leerkrachten wordt goed ingezet ten behoeve van de schoolorganisatie. Dit is ook zichtbaar op de werkvloer bij de kinderen.  Er waren tot slot nog complimenten voor de manier van verantwoording en dialoog naar kinderen en ouders toe. Het jaarverslag is toegankelijk en ouders en kinderen worden op een mooie manier bij het onderwijs betrokken door de leerlingenraad, MR, OR en koffiemomenten.

privacyverklaring

De St. Cyriacus is onderdeel van stichting Mijnplein. Voor Mijnplein is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Mijnplein spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van persoonsgegevens, zoals naam en adres, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Mijnplein persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Ook staat er in waar u terecht kunt met uw vragen hierover.

privacyverklaring website 

In deze privacyverklaring wordt het gebruik van cookies verantwoord. 

protocol Bieb op School

In het protocol "De Bieb op School" leest u hoe we omgaan met de samenwerking met de Bibliotheek en het bijbehorende privacy-beleid.


oud ijzer actie

De ouderraad regelt de jaarlijkse oud ijzeractie (meestal in november). Van de opbrengst 

worden diverse schoolactiviteiten betaald, zoals de schoolreis, schoolsporttoernooien, Sinterklaas en Kerstvieringen. Door het jaar heen kunt u het oud ijzer ook 
inleveren bij de boerderij van Marcel Mars, Marsweg 1A. Als u tussen de twee stallen doorrijdt vindt u achter de linkerstal de container. Wilt u hierin alleen oud ijzer deponeren en geen ander grof huisvuil? Wij bedanken iedereen voor hun bijdrage!

kindregeling Dalfsen

De kindregeling Dalfsen maakt het financieel mogelijk dat kinderen mee kunnen doen aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. Aanmelden gaat via kindregeling.dalfsen.nl. Vervolgens neemt de gemeente contact op en stuurt digitaal een aanvraagformulier toe. De bijdrage voor het schoolreisje van de St. Cyriacus staat ook in de webshop.

Informatie over de GGD en het basisonderwijs 

De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland ( 0-18 jaar) doet op de basisschoolleeftijd gezondheidsonderzoeken als kinderen 5-6 jaar (ongeveer groep 2) en 10-11 jaar (groep 7) oud zijn. Daarnaast komen we in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.
Naast deze reguliere gezondheidsonderzoeken kunt u altijd met vragen over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind of over het ouderschap bij ons terecht. Elke school heeft een vaste jeugdverpleegkundige als contactpersoon. U kunt haar benaderen als u vragen heeft. En als u al bekend bent met een collega van haar, dan zet ze uw vraag naar haar door. Voor onze school is Willemijn Wierenga de contactpersoon. 

jeugdverpleegkundige
w.wierenga@ggdijsseland.nl

jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl

www.ggdijsselland.nl 

Algemeen nummer van de jeugdgezondheidszorg tijdens kantoordagen: 088-4430702 

Daarnaast heeft de jeugdverpleegkundige regelmatig contact met de IB’er van uw school. Ook is het mogelijk dat zij aansluit bij een overleg op school over uw kind, nadat  u daarvoor toestemming hebt gegeven. 

Home-start: hulp bij opvoedvragen

Een steuntje in de rug nodig? Als gezin heb je het wel eens lastig: het ouderschap is nieuw voor je en je hebt een heleboel vragen, moeilijkheden met de kinderen, je komt de deur niet uit, hebt weinig contact met vrienden en familie, er is ziekte of er zijn spanningen. Meestal kun je problemen zelf oplossen. Maar soms is het een opluchting als iemand tijd heeft om naar je te luisteren, met je meedenkt over de opvoeding en jou hierbij praktische hulp en tips biedt. Een vrijwilliger van Home-Start kan zo’n steuntje in de rug bieden. Wat is Home-Start?

Home-Start biedt opvoedondersteuning aan gezinnen met opgroeiende kinderen, in elk geval van 0 t/m 12 jaar. Er zijn ook mogelijkheden vanaf 28 wekenzwangerschap. Doel van de ondersteuning is om de druk van de ketel te halen, rust en ruimte te creëren waardoor er oplossingen in zicht kunnen komen.

Lees meer informatie in deze flyer
Contactinfo;
- Sarah Accardi 06-20156042

- Paulien Zandbelt 06-10352558

- www.home-start.nl

- home-startdalfsen@stdekern.nl

folder KIES (Kinderen in Echtscheidingssituaties)
folder Home Start
folder Step-up

jeugdsport- en cultuurfonds

Het jeugdsport- en cultuurfonds is ook in de gemeente Dalfsen actief. Kijk op https://jeugdfondssportencultuur.nl/ voor meer informatie. Ouders met beperkte financiële middelen kunnen een beroep doen op dit fonds. School kan optreden als intermediair.
 

protocol excursies en schoolreizen

De afspraken die we hebben rondom uitstapjes staan beschreven in ons protocol excursies en schoolreizen.
 

klachtenregeling van de school en stichting mijnplein

Overal waar gewerkt wordt zijn er wel eens misverstanden of gaat er iets niet goed. Bijna altijd kan dat samen opgelost worden. We nodigen u daarom uit om in gesprek te gaan met de leerkracht van uw kind of met de schoolleiding als er vragen of problemen zijn.  In de meeste situaties kunnen we deze dan via goed overleg oplossen. 

Toch kan het voorkomen dat u er samen niet uitkomt, uw klacht of het probleem wordt naar uw mening niet goed opgelost of de drempel is te hoog om met de betrokkenen in gesprek te gaan. In dat geval kunt u een beroep doen op een aantal personen, die u kunnen helpen met uw klacht. Dit staat uitgebreid beschreven in de klachtenregeling, die u aantreft op onze website (zie hoofdstuk schoolgids en de daar te vinden bijlage klachtenregeling).

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT